Práce

Premonstráti StrahovPremonstrátské erby
image-erby.png
image-erby2.png
image-erby3.png
image-erby4.png
image-erby5.png
image-erby6.png
image-erby7.png
image-erby8.png
image-erby9.png
image-erby10.png
image-erby12.png
image-erby11.png
image-erby13.png
image-erby14.png
image-erby15.png
image-erby17.png

Práci pro premonstrátský klášter na Strahově jsme začali v červnu 2021. Jedná se o realizace různých druhů tiskovin, knih ale i návrhu erbů, nebo venkovního infosystému areálu. Naše práce navazuje na logo Strahova, které pro premonstráty vytvořil František Štorm. V celém systému používáme jím navržená písma Trivia Sans a Trivia Humanist, někdy doplněná titulkovým písmem St. Croce. Dominantní barvou je královská modrá, která vychází z premonstrátského erbu.

Naše velké poděkování, patří panu opatu Danielu Janáčkovi, bez jehož podpory, pochopení a nadšení pro věc by řada věcí vůbec nemohla vzniknout. Na všech realizacích se nejvíce podílel bratr Ambrož, nejobětavější z premonstrátů, schopný učit se každý den jiné typografické finesy. Děkujeme i bratru Markovi a řadě dalším strahovským zaměstnancům, díky jimž nás práce pro klášter baví a naplňuje.
PREMONSTRÁTSKÉ ERBY

Kresba premonstrátskách erbů vznikala na základě předloh, které jsme měli k dispozici od bratrů z kláštera. Jako starou ukázku původních erbů prezentujeme malbu erbu na pergamenu z tzv. Liber provincialis. Malba vznikla někdy v letech 1709 — 1711, erb se v této podobě používal v období vlády opata Víta Seipla (opatem v letech 1690 — 1711). Druhý obrázek je podoba erbu z roku 1937, jedná se o provedení v kůži na deskách alba z roku 1937.

Překreslených erbů je několik, jako hlavní je erb klášterní, který má za hlavní atributy štít, mitru a berli. Následuje erb řádový, který ve štítu nese symbol lilie v rozmnoženém paternu spolu s berlemi. Štíty z obou erbů mohou fungovat i samostatně, jde o verze jednoduché. Nakonec jsme řešili erb opatský, který je složen ze dvou pavéz, přičemž pravý štít nese atributy vlastní současnému opatu Danielovi — lva bez koruny, lili, kohouta a slunečnici. Všechny erby fungují v jemné, outline verzi, ale i v heraldické „barevné“ verzi, sestávající se z šrafur, významově nesoucí příslušnou barevnost.

Klient: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Autor logotypu: František Štorm
Design: Matyáš Bartoň, Klára Kvízová
Spolupráce: Ambrož Petr Šámal, O.Praem, Hedvika Kuchařová
Písmo: Trivia Sans, St Croce
Podklady: Strahovská knihovna
2022